خط تولید عایق های شیشه ای

با کوره تهویه مطبوع, دستگاه سخت گیری و انتقال به خط تست شوک حرارتی